Verejná vyhláška - rozhodnutie - CALVIN residence - bytový dom Prievidza


28. 6. 2019 10:55

Stavebný úrad zastavuje konanie vo veci vydania územného rozhodnutia o umiestnení stavby: CALVIN residence - bytový dom Prievidza, v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch C KN parc. č. 417/2, 418/12, 418/13 - stavba, 417/2, 418/12, 418/13, 403, 404, 418/1 – prípojky sietí technického vybavenia – podľa rozhodnutia o umiestnení stavby číslo:  2.4.2-07-6101-2018 zo dňa 10. 09. 2018.
 

celý dokument: