Verejná vyhláška - príjazdová komunikácia DUPLEX


24. 2. 2015 08:37

Žiadateľ Facehome  s.r.o., 010 01 žilina, Antona Bernoláka 13/14 požiadal dňa 02.09.2014, s doplnením dňa 08.12.2014, na tunajšom úrade o vydanie stavebného povolenia na líniovú dopravnú stavbu v projektovej dokumentácii označenej pod názvom DUPLEX Riečna IBV Prievidza“,SO 03 Príjazdová komunikácia a chodník, v katastrálnom území Prievidza, pozemok parcelné číslo KN-C 528/214.

celý dokument: ico_doc_46