Verejná vyhláška - prerušenie stavebného konania


10. 7. 2014 10:26

Mgr.Pavol Polievka, bytom  A.Stodolu 9/2, 971 01 Prievidza o stavebné povolenie  na  dopravnú stavbu v poprojektovej dokumentácii označenej pod názvom „Polyfunkčný objekt  SO 02 – Spevnené plochy a parkovanie“, na pozemku parcelné číslo 3984/29, 30, 43, 64 katastrálne územie Prievidza, zistil že žiadosť neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby

celý dokument: ico_doc_46