Verejná vyhláška - prerušenie stavby


27. 6. 2014 09:00

Rekonštrukcia tepelného hospodárstva na okruhu VS 20 Prievidza“ v k. ú. Prievidza na pozemkoch parc. č. 5010, 4870/1, 5009/1, 4875/1, 4990/1, 4996/1, 5004, 4989, 5015 – podľa žiadosti  v kat. území  Prievidza, spočívajúcu v zmene časti trás rozvodov, povolených stavebným povolením zn. 2.4.3-01-5982-2011 dňa 01.02.2012, právoplatné 02.03.2012 zistil, že žiadosť v predloženom rozsahu neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie  navrhovanej dodatočnej zmeny stavby

celý dokument: ico_doc_46