Verejná vyhláška - povolenie - prístupová komunikácia


30. 3. 2015 09:53

Prístupová komunikácia pozostávajúca z: realizácie prvej fázy, v ktorej je navrhnutá pristupová komunikácia vrátane vjazdov s vrchným krytom štrkodrvy bez ukončenia pevného krytu, V zmysle predloženej projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v tomto konaní,
V katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch parc. č. 7056/3, 7056/6, 7056/17, 7056/71,7056/115, vo vlastníctve mesta Prievidza, sa povoľuje.

celý dokument: ico_pdf_46