Verejná vyhláška - oznámenie


29. 4. 2014 10:26

Stavebníci Ľubos Obžera, A. Zarnova 821/18/11, 971 01 Prievidza a Monika Škuličova, Kocurany 169, 972 01 Kocúrany podali dňa 29.04.2014 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby v bytovom dome podľa
projektovej dokumentácie „Stavebné úpravy bytovej jednotky - Preklad nad otvorom" .Stavba sa nachádza v kat. územi Prievidza na pozemku parc. č. 79, súpisné číslo 20170na Ulici J. škopca byt č. 3 vo vchode č. 6.

celý dokument: ico_pdf_46