Verejná vyhláška - Oznamenie o zmene navrhovanej činnosti, Pracovisko druhotných surovín - prevádzka Prievidza


15. 7. 2015 23:14

Mesto Prievidza, oznamuje dotknutym fyzickym a pravnickym osobam a ostatnej verejnosti v sulade s ustanoveniami zakona c. 24 /2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotne prostredie v platnom znení verejnou vyhláškou oznamenie o zmene navrhovanej činnosti Pracovisko druhotných surovín - prevádzka Prievidza. Navrhovateľom zámeru je DE-S-PE s.r.o., Gorkeho 3, 811 01 Bratislava
IČO 31629113.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Pracovisko druhotných surovín - prevádzka Prievidza" na ul. Sebedražská 2 v Prievidzi je k nahliadnutiu na oddelení územného plánovania a stavebného poriadku Mestského úradu v Prievidzi, Ul. Hviezdoslavova 3 (budova Priemstav, blok B, V. poschodie č. dv. 517) po dobu 10 dni.

Fyzické a právnické osoby môžu pripomienky uplatniť najneskôr do 10 dní od oznámenia na Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, Dlhá ulica 3, 971 01  Prievidza.

Celý dokument:
ico_pdf_46