Verejná vyhláška - Oznámenie o začatíúzemného konania - rekonštrukcia Ul. Olympionikov


13. 2. 2018 08:53

Projektová dokumentácia k rekonštrukcii miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza - Ul. Olympionikov", v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch registra C-KN parcelné čísla 3978/5, 3978/31,397817,3980/12 (podľa uvedenia v návrhu).
Stavba pozostáva z objektov:
Komunikácia
Prekládka verejného osvetlenia

celý dokument: