Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vodoprávneho stavebného konania


18. 10. 2019 08:51

Dňa 08.10.2019 podal investor stavby, TO-MY-STAV, s.r.o., Lesná 335/9, 972 17 Kanianka, žiadosť na  Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný špeciálny stavebný úrad,  o povolenie na  uskutočnenie zmeny vodnej stavby: Výstavba nájomných bytov 2x12 b.j.  Bytový dom 6 a inžinierske siete, Gazdovská ul., Prievidza SO 03 Vonkajší vodovod SO 04.1 Kanalizácia splašková.

Celý dokument: