Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania


16. 4. 2014 15:42

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním Navrhovatelia  Ing. Ľubomír Drnaj, Cesta Vl. Clementisa č. 29/8, Prievidza a manž. Mgr. Michaela, Hviezdoslavova č. 40, Bojnice podali dňa 31.03.2014 na tunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Prístavba a nadstavba polyfunkčných objektov Prievidza - Zapotôčky v kat. území Prievidza na pozemkoch parc. č. 4870/10 a 4870/11.

celý dokument: ico_doc_46