Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania


13. 2. 2015 13:01

Navrhovateľ  Lukáš Gežík a Ivan Gežík, Šípková ulica 170/15, 971 01  Prievidza podal dňa  2.2.2015  na tunajšom stavebnom úrade návrh na zmenu územného rozhodnutia  o umiestnení  stavby „Prístavba objektu 3G Fitness“ v kat. území  Prievidza   na pozemkoch parc. č. 4990/9, 4990/1.

Navrhovaná zmena územného rozhodnutia pozostáva z:

-Prístavba k existujúcemu objektu športového zamerania
-Realizácia nových parkovacích miest na pozemku parc. č. 4990/1

celý dokument: ico_doc_46