Verejná vyhláška- oznámenie o začatí územného konania


8. 1. 2015 09:50

Navrhovateľ Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina zastúpení PEV, s.r.o., Revolučná 3288/3, 010 01 Žilina podal dňa 8.10.2014 (s doplnenim dna 23.12.2014) na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby ,,7826 - Prievidza - Ciglianska - VN, TS a NN, Chatová oblasť - Borina" v kat. územi Prievidza

celý dokument: ico_pdf_46