Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania - terasa s ihriskom


16. 2. 2015 13:07

Navrhovateľ CR Technologies, s. r. o,, B. Bjornsona 1848/2A, 971 01 Prievidza podal dňa 04.02.2015 u tunajšieho stavebného úradu návrh na vydanie územneho rozhodnutia o využivani územia a o umiestnení stavby v projektovej dokumentacii označenej pod názvom Spevnená plocha terasy k prevádzke ihriska pri Trezore II" v katastrálnom územi Prievidza, na pozemku parc. č. 4990/1, 5013.

celý dokument: ico_pdf_46