Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania - Spevnené plochy pri polyfunkčnom objekte na ulici A. Mišuta v Prievidzi


9. 9. 2015 13:55

Navrhovateľ LUDO spol. s r.o., so sídlom Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36021237 podal dňa 04.09.2015 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby v podanej žiadosti označenej pod názvom „Spevnené plochy pri polyfunkčnom objekte na ulici A. Mišuta v Prievidzi“, v katastrálnom území Prievidza, pozemok parcelné číslo 4870/1. 

celý dokument: ico_pdf_46