Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania spevnené plochy COOP Jednota


11. 10. 2018 09:27

TEMPO SM 202, COOP JEDNOTA PRIEVIDZA - SPEVNENÉ PLOCHY, na pozemku parc. č. C-KN 5345/41, 5345/1, v kat. území Prievidza. Členenie stavby: SO 01 Spevnené plochy, SO 02 Ochrana telekomunikačného kábla, SO 03 Ochrana elektrického rozvodu NN, SO 04 Preložka, ochrana verejného osvetlenia.

celý dokument: