Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania - Rozšírenie NNK Ul. Jašíkova


8. 3. 2018 10:50

Navrhovateľ Stredoslovenská energetika - distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina, zast. STO, s.r.o., Priemyselná 100, 965 01 Žiar nad Hronom a Ing. Igor Tršo - TRIGEA, Svitavská 532/2, 965 01 Žiar nad Hronom, podal dňa 26.02.2018 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: 10607 - Prievidza - Ul. Jašíkova - Rozšírenie NNK, v kat. území Prievidza, parc. Č. KN - C, Č. 4756/1, 4755/1,4755/11. Stavba pozostáva z výmeny existujúcej skrine Z186 za novú skriňu PRIS, z ktorej sa vyvedie nový vývod zemou káblom NAVY-J 3x240 + 120 mm" do novej skrine PRIS za cestou.

celý dokument: