Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného koannaia - hospodárska budova


20. 4. 2018 09:26

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby spojené so stavebným konaním o povolenie stavby a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
Stavba-„ Hospodárska budova, Prievidza“ umiestnená na parc.č. C-KN: 8013/26, 8013/32 k.ú. Prievidza
Stavebník: Peter Nesládek, Malinovská 245/5,972 13 Nitrianske Pravno

celý dokument: