Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania


26. 6. 2014 14:42

Stavebník Vlastníci bytov a nebytových priestorov, bytový dom Ulica I. Krasku  s. č. 20707, Prievidza v zast. Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza, Ulica stavbárov č. 6, Prievidza a Radovanom Richterom, Opatovce nad Nitrou č. 9 podal dňa  16.06.2014  na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby „ Obnova bytového domu I. Krasku  2 - 6, Prievidza “ na pozemku parc. č. 4971/2 v k. ú. Prievidza

celý dokument: ico_doc_46