Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania


25. 3. 2019 10:17

Stavebník Bc. Peter Píš, Na karasiny 250/635, Prievidza, podal  dňa 22. 03. 2019 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby „Stavebné úpravy bytu“ . Bytový dom sa nachádza v  kat. území Prievidza na pozemku   parc. č. 1224/5, súp. číslo  201571, na Ulici J. Murgaša,  byt 7  vo  vchode č. 4.  

celý dokument: