Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania - prípojka VN a trafostanica


3. 6. 2016 14:42

Stavebník Scheuch, s.r.o., Teplárenská 1,  971 01 Prievidza,   podal  dňa 27.05.2016  u tunajšieho úradu žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: Prípojka VN a Trafostanica, na pozemku KN – C, parc. č. 1270/41, 1270/17,  1268/13, 1268/9, 1268/5   v kat.  území  Prievidza. 

celý dokument:ico_pdf_46