Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania - J. Murgaša


18. 10. 2019 08:56

Stavba : „Obnova bytového domu J. Murgaša 703/36- Prievidza“
Miesto: v katastrálnom  území  Prievidza,  na pozemku parc.č.  1223
Stavebník: Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebyt. priestorov v bytovom dome s.č. II.703   „NÁŠ DOMOV“ na ulici J. Murgaša, so sídlom Ulica J. Murgaša 703/36, Prievidza, zastúpené Tomáš Bobok, Ulica D. Kubíka 338/11, Prievidza, v zastúpení Radovan Richter, Opatovce nad Nitrou 9, Opatovce nad Nitrou

Celý dokument: