Verejná vyhláška - OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania - Obnova bytového domu - Nábr. sv. Cyrila 41, 42, 43 - Prievidza


25. 7. 2018 14:20

Stavebník Vlastníci bytov a nebytových priestorov SVBaNP " Pod skalou " v bytovom dome na Nábreží sv. Cyrila 41, 42, 43 v Prievidzi v zast. Radovanom Richterom, Opatovce nad Nitrou č. 9 podal dňa 06.07.2018 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby podľa projektovej dokumentácie s názvom" Obnova bytového domu - Nábr. sv. Cyrila 41, 42, 43 - Prievidza" na pozemku parc. č. 1840 v k. ú. Prievidza.

Celý dokument Tu: