Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania a miestneho šetrenia - Martina Ácsová


22. 4. 2016 10:19

Stavebník Martina Ácsová, D/bravská 1/21, 971 01  Prievidza podal dňa 21. apríla 2016 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby - stavebné úpravy bytu - vybúranie nového otvoru v priečnej nosnej stene medzi kuchyňou a obývacou miestnosťou v byte č. 21, vo vchode č. 1, v bytovom dome na Dúbravskej ulici, súpisné číslo 30930, nachádzajúcom sa na pozemku parc. č. 6652/7 v katastrálnom území Prievidza.

Mesto Prievidza ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Celý dokument

ico_pdf_46