Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania


23. 10. 2019 13:41

Stavebník  Božena Néčová, Veľkonecpalská 83/14, 971 01 Prievidza, podal dňa  21.10.2019  u tunajšieho úradu žiadosť o stavebné povolenie na stavbu Záhradná chatka, na pozemku parc. C KN  č. 6988/13 v katastrálnom území Prievidza. Dňom podania žiadosti bolo začaté  konanie. Mesto Prievidza, ako stavebný úrad, oznamuje začatie spojeného územného a stavebného  konania dotknutým orgánom a známym  účastníkom konania a súčasne  nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň  27.11.2019  o 13,00  hod. so stretnutím v zasadačke mestského úradu Námestie Slobody 12, 971 01  Prievidza.

Celý dokument: