Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania - vybúranie dverného otvoru


4. 5. 2015 15:00

Stavebnik Jozef Líška, bytom M. Razusa 856/30, 971 01 Prievidza, podal dňa 30.04.2015, na tunajšom stavebnom úrade, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavebné úpravy v byte č. 6, Ul. Urbankova, vchod c. 10, bytový dom súpisné číslo 30909, v katastrálnom území Prievidza, pozemok parcelné číslo 5037/4.

celý dokument: ico_pdf_46