Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní stavby


30. 6. 2015 08:24

Navrhovateľ Detský domov, UI. Š. Zavodnika 494/24, 972 01 Prievidza, podal dňa24. 06. 2015 na tunajšom urade ziadosf o zmenu účelu užívania stavby resp. jej časti „byt - obytné priestory", na „kancelárske priestory ekonomickeho úseku Detského domova" nachadzajúcej sa v bytovom dome v katastrálnom územi Prievidza, súpisné číslo stavby 30934 na parc. č. 6652/8, Dúbravska ulica, vo vchode č. 8, byt č. 21.

celý dokument: ico_pdf_46