Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením - rodinný dom Veľká Lehôtka


6. 3. 2018 07:42

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania /stavebník Rastislav Borko Pod poliankou 125/7, Prievidza, stavba -Rodinný dom na parc.č. 1070/16,1073/6 kat. úz. Veľká Lehôtka, zmena stavby  spočíva v predĺžení termínu dokončenia stavby/.

celý dokument: