Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o vydaní rozhodnutia o umiestnení stavby -Náhrada nadzemného vedenia káblom projektová dokumentácia pre čast' 3: Šurany - Prievidza - Horná Štubňa


2. 5. 2018 10:13

Predmetom stavby je náhrada existujúceho vzdušného vedenia novým zemným úložným káblovým vedením, teda realizácia komplexnej výmeny nadzemného diaľkového káblovéhovedenia, slúžiaceho pre potreby prevádzkovania telefonického spojenia.

celý dokument: