Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania


22. 5. 2014 07:52

Navrhovateľ Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, so sídlom M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina, podal dňa 09.05.2014,na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „I/64 Prievidza – obchvat, II. etapa, 2. stavba“, na pozemkoch v kat. území Prievidza a Bojnice

celý dokument: ico_doc_46