Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania dodatočného povolenia stavby


15. 2. 2018 13:25

Stavebník SMMP s.r.o., Ulica T. Vansovej č. 24, Prievidza podal dňa 16.11.2017
na tunajšom úrade žiadosť o dodatočné stavebné povolenie na stavbu podľa projektovej
dokumentácie s názvom Vytvorenie vstupu do areálu v kat. území Prievidza na
pozemku parc. č. 220111 a 2213/1
Stavba pozostáva z:
Vytvorenie nového dvemého otvoru š. 1,1 m a výšky svetlosti 2,1 m,
Prístupový chodník z nášľapných kameňov hr. 60 mm na podklade zo štrkopiesku hr.
100 mm, šírka 1,5 m.

celý dokument: