Verejná vyhláška - oznámenie o pokračovaní odvolacieho konania - k pozemkom KNC parc. č. 11/1 k.ú. Veľká Lehôtka


7. 10. 2019 11:36

Na základe Rozsudku Krajského súdu v Trenčíne 13S/48/2018-74 zo dňa 10.7.2019, právoplatného dňom 22.1.2014, Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, oznamuje pokračovanie odvolacieho konania vo veci odvolania Mariána Krpelana a Ľudmily Krpelanovej, obaja bytom Viničná 10, 971 01 Prievidza, proti rozhodnutiu mesta Prievidza č. 2.4.3-02-4929-2013, zo dňa 10.5.2018 o povolení stavby pod názvom „Stavba garáže“ na pozemkoch parc. č. 11/2 a 12/1 k.ú. Veľká Lehôtka stavebníkovi Borisovi Pavlíkovi, F. Madvu 27, 971 01 Prievidza.

Celý dokument: