Verejná vyhláška - Oznámenie doplňujúceho územného konania a nariadenie ústneho pojednávania


23. 10. 2019 14:24

Navrhovateľ Richard Pišťánek, Poruba 395, 972 11  Lazany, podal  dňa 13.05.2019, po doplnení 11.10.2019  na tunajší  úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Lúčky Blok B“, na pozemkoch parc.č.  2290/5, 2290/3, 2290/6, 2290/1, 2290/4, 2272, 2290/2, 11-502/3  v katastrálnom území Prievidza. Dňom podania bolo začaté územné konanie. Mesto Prievidza ako príslušný stavebný úrad oznamuje doplňujúce územné konanie dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a súčasne  nariaďuje k prerokovaniu návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 26. 11.2019 o 09.00 h so stretnutím na stavebnom úrade v Prievidzi, Námestie slobody 12, I. poschodie č. d. B118 (budova Slovenskej Sporiteľne).

Celý dokument: