Verejná vyhláška - Oprava chyby v písaní - Géczyová


5. 11. 2019 12:57

Mesto Prievidza, ako stavebný úrad, príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej iba „stavebný zákon“) opravuje v súlade s ust. § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v platnom znení (správny zákon), chybu v písaní v rozhodnutí o umiestnení stavby č.: 2.4.2-07-6581-2019 zo dňa 30.09.2019, ktorým bola povolená stavba: „POLYFUNKČNÝ OBJEKT“ pre stavebníka Katarína Géczyová, Tulská 5275/47, 974 01 Banská Bystrica.

Celý dokument: