Verejná vyhláška - O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním


30. 1. 2012 08:53

Stavebník Ing. Vladimír Balent a Ing. Renáta Balentová, Ul. J. Murgaša č. 24/15, 971 01 Prievidza, podal dňa 23.01.2012 u tunajšieho úradu žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby „Prestavba 3 – izbového bytu Murgaša 24/15, Prievidza“ v k. ú. Prievidza,   parc. č.1224/2,   súp. č. 20702, na ul. Ul. J. Murgaša č. 24/15, 971 01 Prievidza.  Podľa  ust. § 39a, ods. 3, písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej iba „stavebný zákon“) sa na predmetnú stavebnú úpravu rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Mesto Prievidza, ako stavebný úrad, príslušný podľa § 117, ods. 1 stavebného zákona v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 23.02.2012   o 08.00 h so stretnutím na Hviezdoslavovej ulici č. 3, V. poschodie B,  č. dverí 515, v Prievidzi.