Verejná vyhláška - doplňujúce stavebné konanie - spevnené plochy a parkovanie


1. 8. 2014 12:40

Stavebník Mgr. Pavol Polievka, bytom A.Stodolu 9/2,971 01 Prievidza, podal dňa  28.06.2012,s doplnením dňa 29.05.2014, na tunajšom stavebnom úrade, žiadosť o   stavebné povolenie na dopravnú stavbu „Polyfunkčný objekt, SO 02 Spevnené  plochy a parkovanie“, v katastrálnom území  Prievidza,pozemok parcelné číslo 3984/29, 3984/30, 3984/43.  

celý dokument: ico_doc_46