Verejná vyhláška - doplňujúce konanie - polyfunkčný objekt


2. 9. 2019 11:10

Oznámenie o začatí doplňujúceho územného konania a nariadenie ústneho pojednávania  a miestneho zisťovania. Navrhovateľka Katarína Géczyová, Tulská 5275/47, 974 01  Banská Bystrica (ďalej len „navrhovateľ“) podal u tunajšieho stavebného úradu návrh na vydanie  územného rozhodnutia  o umiestnení stavby podľa projektovej dokumentácie „POLYFUNKĆNÝ OBJEKT“  v k. ú. Prievidza, na pozemku C KN parc. č. 6335

celý dokument: