Verejná vyhláška - dodatočné stavebné povolenie - komínové teleso


11. 4. 2014 13:50

Stavebník Marián Balczyrák, Bottova 24, 971 01 Prievidza podal dňa 05. 08. 2013 na tunajšom úrade žiadosť o dodatočné stavebné povolenie zmeny stavby spočívajúce v realizácii komínového telesa v objekte stánku na parc. č. 1859/2 v k. ú. Prievidza. umiestnení stavby „Rodinný dom“ v kat. území Prievidza, na pozemku parc. č. 1432.

celý dokument: ico_pdf_46