Stavebné povolenie Licitor development, s.r.o.,


30. 11. 2011 14:34

Stavebné povolenie -Licitor development, s.r.o., -  v zastúpení Mgr. Martin Jaroš – konateľ spoločnosti podal dňa 24.08.2011 (dopl.29.11.2011) u tunajšieho úradu žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „UNI Housing Style – Rezidencia Gazdovská“, SO-01 Bytový dom – 3 x (A, B, C), SO-02 Príprava územia, SO-08 Vonkajšie osvetlenie, SO-09 Terénne a sadové úpravy, v kat. území  Prievidza,     na pozemku parc. č.  6652/22, 6652/24, 6652/25, 6652/36, 6652/60, 6652/123. V súlade s ust. § 39a, ods. 3, písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej iba „stavebný zákon“) sa na predmetnú stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje (stavby, ktorých podmienky na umiestnenie podrobne rieši územný plán zóny, ak je to v jeho záväznej časti uvedené – predmetná lokalita je riešená územným plánom zóny ÚPN Z – Necpaly). 

celý dokument : ico_pdf_46