Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní


1. 7. 2015 08:23

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol: Navrhovaná činnosť Pivovar Prievidza, uvedená v predloženom zámere (spracovateľ ENVINCONSULT spol. s.r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina, apríl 2015), ktorej navrhovateľom je spoločnosť L a P Prievidza s.r.o., Športová 552, 972 26 Nitrianske Rudno sa nebude posudzovať.

celý dokument: ico_pdf_46