Rozhodnutie - prerušenie územného konania


22. 7. 2019 10:37

„Lúčky Blok B“, na pozemkoch parc.č.  2290/5, 2290/3, 2290/6, 2290/1, 2290/4, 2272, 2290/2, 11-502/3  v katastrálnom území Prievidza. zistil, že návrh neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby a  chýbajú niektoré náležitosti potrebné pre riadne posúdenie návrhu.

celý dokument: