Rozhodnutie o zmene stavby záhradnej chatky


27. 8. 2019 10:39

 „Zmena stavby záhradnej chatky nadstavbou a prístavbou“  v  k. ú. Prievidza,   parc. č. 3635/28, na ktorú  bolo mestom Prievidza vydané stavebné povolenie,  pod  zn. 2.4.2-09-5875-2017  dňa 14.07.2017, právoplatného dňa 14.08.2017,  pre 
-2- stavebníkov Pavol Močol a Ing. Daniela Močolová, bytom Ulica Š. Králika 459/4, Prievidza, sa povoľuje v tomto rozsahu:

celý dokument: