Rozhodnutie o zastavení stavebného konania - rozšírenie NNK - ul. Malonecpalská


17. 9. 2018 13:45

Rozhodnutie o zastavení stavebného konania na stavbu  „ 9662 Prievidza – ul. Malonecpalská, rozšírenie NNK pre 21BJ “ v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch parc. č. KN C: 6652/95, 6652/117, 6652/96, 6652/23, 6652/24, 6652/25, 6577/3 stavebníka spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina zastúpenej  spoločnosťou ELSPOL-SK, s.r.o., Ľudovíta Štúra 778/46, Námestovo

celý dokument: