Rozhodnutie o prerušení stavebného konania - TEZAS s.r.o.


25. 4. 2019 10:24

Skládka komunálnych odpadov Prievidza - Ploštiny, SO-107 Uzatvorenie a rekultivácia skládky“, na parc.č. 1183/1 v k. ú. Veľká Lehôtka a parc.č. 7151/4 v k.ú. Prievidza, podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov stavebné konanie prerušuje.

celý dokument: