Rozhodnutie o prerušení konania - Spoločenstvo vlastníkov bytov domu č. 331“ , Ulica F.Madvu


27. 1. 2012 11:38

Rozhodnutie

o prerušení konania o dodatočnom povolení zmeny stavby pred dokončením
 

Mesto Prievidza ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojení s čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „stavebný úrad“), administratívnoprávne zastúpená podľa § 13 ods. 5 v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov primátorkou mesta ako správnym orgánom, obdržal žiadosť stavebníka Vlastníci bytov a nebytových   priestorov byt. domu „ Spoločenstvo vlastníkov bytov domu č. 331“ , Ulica F.Madvu, 971 01 Prievidza zastúpení Jaroslavom Kurincom, F. Madvu 8, Prievidza zo dňa  22.8.2011  o vydanie zmeny v  užívaní časti stavby miestnosti mangľovne na samostatnú   kotolňu pod názvom „ Obnova bytového domu - kotolňa “ nachádzajúceho sa na parc.č. 896, k. ú. Prievidza.

celý dokument : ico_doc_46