Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením - RD Nesládek


13. 6. 2019 14:55

Stavebník Peter Nesládek, Malinovská 245/45, Nitrianske Pravno, v zastúpení Ing. Mário Klopan, ERGAstav, s.r.o., M. Mišíka 16/1, Prievidza, podal dňa 02.05.2019 u tunajšieho úradu žiadosť o zmenu stavby pred dokončením na stavbu „Rodinný dom, p.č. 8013/44“, na pozemkoch parc. č. 8013/44, 8013/26 v k. ú. Prievidza., Ulica na kamenici.

celý dokument: