Predĺženie rozhodnutia o umiestnení stavby


2. 9. 2019 15:52

predÍžení platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby a upustenie od ústneho pojednávania - Navrhovateľ, Castor & Pollux, s.r.o., so sídlom Štúrova 3, Bratislava 811 02, podal dňa 10. 04. 2019 na určenom stavebnom úrade meste Bojnice žiadosť o predlženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby "náučno-zábavný park Bojnice"

celý dokument: