Oznámenie začatí doplňujúceho konania o zmene doby trvania reklamnej stavby


8. 7. 2019 10:04

Žiadateľ ARTON s. r. o., Komenského 27, 010 01 Žilina podal dňa 08. 12. 2018 u tunajšieho úradu žiadosť o zmenu trvania doby jednostrannej reklamnej stavby umiestnenej na fasáde bytového domu súp. č. 10539 nachádzajúceho sa na pozemku C KN parc. č. 2746/5 v k. ú. Prievidza, Necpalská cesta.

celý dokument: