Oznámenie o zámere - administratívna a výrobná budova


28. 1. 2015 14:59

Navrhovateľ, mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01  Prievidza, IČO 318 442, predložil Okresnúmu úradu Prievidza, odboru starostliosti o životné prostredie podľa § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) doplnený zámer Administratívna a výrobná budova.

Mesto Prievidza ako dotknutá obec podľa § 23 ods. 4 zákona týmto informuje o tomto zámere verejnosť a oznamuje, že do zámeru je možné nahliadnuť do 21.2.2015 v úradných hodinách Mestského úradu v Prievidzi, v kancelárii č. 106 u vedúceho kancelárie primátorky, Mgr. Alojza Vlčka.