Oznámenie o začití kolaudačného rozhodnutia


25. 1. 2019 09:29

Navrhovateľ Vlastníci bytov a nebytových priestorov v zastúpení Zitou Čajovou, ul. M. Mišíka 400/21, 971 01 Prievidza, podala dňa 17.12.2018 na tunajšom úrade návrh na kolaudáciu zmeny stavby „Obnova bytového domu M. Mišíka 21 - Prievidza“, súp. č. 10400, v kat. území Prievidza, na pozemku parc. č. 2060 – podľa stavebného povolenia.

celý dokument: