Oznámenie o začatí vodoprávneho stavebného konania


29. 10. 2019 15:21

Dňa 09.10.2019 podal investor vodnej stavby, RiverSideProjekt s.r.o., Bojnická cesta 460/34, 971 01 Prievidza, v zastúpení Ing. Pavlom Herdom, HePa Consulting, s.r.o., Krátka 572/2, 972 01 Bojnice, na  Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné  prostredie, ako príslušný orgán štátnej  vodnej správy, žiadosť o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby Bytový komplex – RIVERSIDE Prievidza.

Celý dokument: